doa

گام سوم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

برگ سبز گياهان‏ يا كتابهای‌ زيبای‌ خدا شناسی‌‏


همه ما به غذا احتياج داريم، بدون غذا، نمی‌‏توانيم زنده بمانيم و كار كنيم‏ درختان و گياهان برای‌ ما، غذا درست می‌‏كنند؛ برگ سبز گياهان، كارخانه‏ های‌ كوچك غذاسازی‌ هستند؛ كار می‌‏كنند و برای‌ ما غذا درست‏ می‌‏كنند.
گياهان -مانند درخت سيب- آب و موادّ معدنی‌ را به وسيله ريشه، از زمين می‌‏گيرند و از راه ساقه، به برگ ها می‌‏رسانند.
گاز كربنيك هم -كه در هوا موجود است- از سوراخ های‌ بسيار ريز برگ ها داخل می‌‏شود نور و انرژی‌ خورشيد هم به برگ ها می‌‏تابد.
آنگاه كارخانه برگ های‌ سبز، به كار می‌‏افتد و به كمك نور خورشيد، غذا درست می‌‏كند.
گياهان، بيشتر از مصرف خودشان غذا درست می‌‏كنند. مقداری‌‏ از آن را خودشان مصرف می‌‏كنند، تا زنده بمانند و بزرگ شوند و مقدار اضافی‌ را برای‌ ما، ذخيره می‌‏كنند.
گوسفندها و گاوها نيز، به غذا احتياج دارند، آنها دانه‏ ها و علف‏ های‌‏ سبز را می‌‏خورند و به ما شير و كره و پنير و ماست و گوشت می‌‏دهند.
مرغ ها هم، دانه می‌‏خورند و برای‌ ما گوشت و تخم‏ مرغ درست‏ می‌‏كنند.
همه حيوانات و جانوران به گياهان احتياج دارند، غذای‌ همه آنها به وسيله گياهان سبز، ساخته می‌‏شود.
هيچ انسان و هيچ حيوانی‌ نمی‌‏تواند، غذای‌ خودش را -بدون‏ كمك گياهان- درست كند؛ بلكه همه، به گياهان احتياج دارند.
انسان ها به گياهان و حيوان ها احتياج دارند، و حيوان ها به گياهان احتياج‏ دارند. و گياهان، برای‌ درست كردن غذا، به آب و خاك و گاز كربنيك‏ و نور خورشيد محتاج هستند.
اكنون ببينيم؛ چه شخصی‌ خورشيد را طوری‌ آفريده كه برجهان بتابد و نور و انرژی‌ پخش كند، تا گياهان بتوانند برای‌ ما غذا درست كنند؟
چه شخصی‌ درختان و گياهان را، اين چنين منظّم و هماهنگ آفريده‏ و به برگ های‌ سبز و زيبای‌ آنها، نيروی‌«غذا درست كردن» داده است؟
آن شخص دانا و آن نيروی‌ توانا «خداست» كه به هر چيزی‌ آگاه‏ است و به هر كاری‌ تواناست.
آن آفريدگار دانا و توانا، ما را دوست دارد كه همه احتياجات ما را پيش‏ بينی‌ كرده و آفريده است. ما هم او را دوست داريم، نعمت هايش را شكر می‌‏گوييم، راهنمايي هايش را می‌‏پذيريم و بكار می‌‏بنديم.
چه كسی‌ - بهتر از خدا - می‌‏تواند، راهنمای‌ زندگی‌ ما، باشد؟

 

از كتاب علوم«درس خداشناسی‌»گرفتم


وقتی‌ به منزل آمدم، مادرم گفت:مريم! امروز عصر چه درسی‌ داشتيد؟
گفتم: درس علوم، صحبت از هضم غذا بود، آموزگار می‌‏پرسيد: آيا می‌‏دانيد مِری‌‏ چيست؟ معده كجاست؟ روده كارش چيست؟ غذا چگونه هضم می‌‏شود؟
جواب هايی‌ كه دانش ‏آموزان می‌‏دادند، درست و كامل نبود.
آموزگار گفت: درباره اين سؤال ها تحقيق كنيد، جواب درست و كامل آنها را ياد بگيريد، فردا برای‌ دوستان خود بگوييد.
كتاب علوم را آوردم تا با كمك مادرم، درباره آن سؤال ها، تحقيق كنم. مادرم نيز از كتابخانه‏ اش يك كتاب آورد كه شكل های‌ زيادی‌ داشت.
يكی‌ از شكل ها را به من نشان داد و گفت: اين كيسه را می‌‏بينی‌؟
غذايی‌ كه می‌‏خوريم، در اين كيسه می‌‏ريزد.
نامش«مِعده» است.
آيا می‌‏توانی‌ بگويی‌، غذا از چه راهی‌ به معده می‌‏رسد؟ به شكل نگاه كردم و گفتم: حتماً از راه اين لوله، مادرم گفت: بله، كاملاً درست گفتی‌، نامش «مِری‌» است.
مری‌ حلق را به معده متّصل‏ می‌‏كند.
اين لوله ديگر هم، حلق را به شش ها، متّصل می‌‏كند.
وقتی‌ نفس می‌‏كشيم، هوا از راه اين لوله به شش ها می‌‏رود، نامش را می‌‏دانی‌؟
به شكل نگاه كردم و گفتم: نای‌‏
مادرم گفت: اين راه برای‌ عبور غذا، اين راه هم برای‌ عبور هوا.
پرسيدم: اگر غذا، از راه نای‌، پايين برود چه می‌‏شود؟
مادر گفت: غذا نبايد داخل نای‌ شود، وگرنه، راهِ هوا بسته می‌‏شود و خفه‏ می‌‏شويم.
گفتم: پس چطور من تا حالا خفه نشده ‏ام؟ من كه نمی‌‏دانستم غذا را نبايد از راه نای‌ فرو ببرم!
مادرم گفت: دخترم! داستانِ فرو بردن غذا، بسيار جالب است!
به اين شكل نگاه كن. ببين، حلق چهار راه‏ دارد: يك راه به بينی‌، يك راه به دهان، يك راه به شش ها به نام «نای‌»، و يك راه هم به معده به نام «مِری‌»، وقتی‌ می‌‏خواهيم غذا را فرو ببريم فقط بايد راه مری‌ باز باشد. به همين جهت، در قسمتِ حلق، دو دريچه برای‌ ما، پيش ‏بينی‌ و آفريده شده است، يكی‌ از اين‏ دريچه‏ ها، راهِ«نای‌» را می‌‏بندد، و دريچه ديگر، راه بينی‌ را.

به دريچه‏ ای‌ كه راه نای‌ را می‌‏بندد، «دريچه نای‌» می‌‏گويند. و دريچه‏ ای‌ كه راه بينی‌ را می‌‏بندد «زبان كوچك» نام دارد.
ما به اين دو دريچه كاملاً «احتياج» داريم، اگر آنها نبودند، با فرو بردن‏ اوّلين لقمه، خفه می‌‏شديم.
گفتم: چه خوب است كه من هم، دريچه نای‌ و زبان كوچك دارم وگرنه‏ خفه می‌‏شدم.
مادرم گفت: مريم جان! هيچ احتمال می‌‏دهی‌ كه زبان كوچك و دريچه‏ نای‌، خودبخود و بی‌‏هدف به وجود آمده باشند؟
گفتم: نه .... چون هدف و كار هر يك از آنها كاملاً معلوم است:
يكی‌ راه بينی‌ را می‌‏بندد، و ديگری‌ راه نای‌ را می‌‏بندد. پس آنها كار و هدف مشخّصی‌ دارند و بی‌‏هدف‏ به وجود نيامده‏ اند؛ و معلوم است كه شخص دانايی‌ آنها را، برای‌ ما آفريده است.
مادرم گفت: آفرين مريم! كاملاً درست گفتی‌، كسی‌ كه ما را آفريده است از همه احتياجات ما خبر داشته و همه چيز را می‌‏دانسته است.
او می‌‏دانسته كه: ما به دريچه نای‌ احتياج داريم، چون هم بايد نفس‏ بكشيم، هم بايد غذا بخوريم. و می‌‏دانسته كه: غذا نبايد وارد نای‌ شود، به همين‏ هدف، دريچه نای‌ را برای‌ ما آفريده است، تا وقتی‌ می‌‏خواهيم لقمه را فرو ببريم، درِ نای‌ بسته شود و غذا در آن نريزد.
آفريننده ما خدای‌ دانا و تواناست، او همه احتياجات ما را می‌‏دانسته و آنها را برای‌ ما پيش ‏بينی‌ كرده و آفريده است.
مثلاً: در ديواره معده، هزاران غدّه آفريده كه شيره‏ های‌ مخصوص ترشّح‏ كنند و روی‌ غذا بريزند تا غذا هضم شود و به صورت مايع در آيد.
برای‌ ما روده آفريده كه غذای‌ مايع، از معده وارد روده گردد و آنجا هضم و جذب شود. كيسه صفرا و لوزالمعده را آفريده كه شيره ‏های‌ مخصوصی‌ روی‌ غذا بريزند تا غذا را هضم و قابل جذب كنند.
در ديواره روده‏ ها، هزاران غدّه كوچك آفريده كه شيره ‏های‌ مخصوصی‌ روی‌‏ غذا بريزند تا غذا كاملاً هضم شود.
وقتی‌ غذا كاملاً هضم شد، موادّ لازم آن، به وسيله ديواره روده، گرفته می‌‏شود و داخل خون می‌‏گردد و به تمام بدن می‌‏رسد.
مريم جان! دستگاه منظّم و هماهنگِ «هضم غذا و گوارش» خود به خود و بی‌‏هدف بوجود نيامده است. بلكه خدای‌ دانا و مهربان آنرا برای‌ ما پيش ‏بينی‌‏ كرده و آفريده است.
با غذا خوردن، نيرو و انرژی‌ پيدا می‌‏كنيم و می‌‏توانيم زنده بمانيم؛ خدای‌‏ دانا و مهربان اين نيرو و انرژی‌ را از راه دستگاه گوارش به ما می‌‏بخشد. ما هم‏ برای‌ تشكّر از او، اين نيرو را در راه اطاعت او، بكار می‌‏بريم، فرمان های‌ او را می‌‏پذيريم و از گناه و معصيت و اخلاق زشت دوری‌ می‌‏كنيم، تا خدا از ما خشنود گردد و در دنيا و آخرت نعمت های‌ بهتر و زيباتری‌ به ما عطا فرمايد.

تصويری‌ از دستگاهِ منظّم و هماهنگِ‏ «هضم غذا و گوارش» كه آن را، خدای‌ مهربان‏ برای‌ ما پيش‏ بينی‌ كرده و آفريده است.
آيا كسی‌ «جز خدای‌ دانا و توانا» می‌‏تواند ، چنين دستگاهی‌، برای‌ ما درست كند؟

 

برگرفته از کتاب آموزش دین آقای ابراهیم امینی

ارسال شده در : 02 شهریور 98 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: خداشناسی خواندن 2310 دفعه

نظر دادن

محتوای بیشتر در این بخش:

تقویم

« سپتامبر 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو